Restoran na Biogradskom jezeru

Autori: Branislav Gregović, Đorđe Gregović, Veljko Radulović
Saradnici: Marko Bešović i Milica Bulatović

Namjena: Ugostiteljski objekat
Površina: 351.83 m2
Godina: 2018.
Lokacija: Kolašin

Predmetni objekat lociran je na mjestu nekadašnjeg restorana, i nalazi se u blizini obale Biogradskog jezera, na kraju pristupnog platoa iz pravca Kraljevog kola u blizini objekta Centra za posjetioce i iznad šetališne staze oko jezera. Lokacija je zaravnjeni plato na strmom nagibu terena prema jezeru, i obrasla je kvalitetnim bukovim stablima. Novi objekat je pozicioniran bez ugrožavanja postojećih stabala, turističko‐ugostiteljskog je tipa, spratnosti Po+P+Pk.

Osnovna projektantska namjera podrazumijevala je ostvarivanje svedenog, funkcionalnog i prepoznatljivog arhitektonskog sklopa, koji se nenametljivo useljava u senzitivni kontekst postojeće lokacije.

Glavni motiv su kose krovne ravni koje se nadkriljuju nad osnovnim sadržajem, organizovanim u dvije korisne etaže, sa frontalno organizovanom poligonalnom terasom.

Jednostavna geometrija, i skoro puna simetrija volumena, ostvarili su nenametljivost novog sklopa, koji je lociran na kameni postament poligonalne konture – “okamenjene” izohipse terena.

Prizemlje je na koti 1.112 m od nivoa mora i sadrži restoranski dio koji se sastoji od sale, šanka, kuhinje i 2 toaleta za goste, ostave i garderobera. Na potkrovlju se nalazi galerija sa ostavom. U podrumu objekta se nalazi magacin pića, magacin hrane, dva kupatila sa garderoberom, kotlarnica i kancelacija.

Konstrukcija objekta je armirano-betonska livena na licu mejsta, sa ab zidnim platnima, stubovima i gredama.

U materijalizaciji enterijera i eksterijera preovlađuje drvo i kamen, a fasadna anvelopa ka jezeru je ostakljena, potpuno transparentna fasadna stijena visine dvije etaže.