Glavna autobuska stanica

Autori: Đorđe Gregović, Veljko Radulović, Marko Bešović
Saradnik: Denis Tahirović

Namjena: Poslovni objekat
Površina: 27000 m2
Godina: 2018.
Lokacija: Herceg Novi

Arhitektonsko urbanistički sklop autobuske stanice u Herceg Novom lociran je na površini od 2.5 hektara u Igalu, u neposrednom kontaktu sa Jadranskom magistralom. Teren i sama magistrala su u intezivnom nagibu, što je važan uticajni faktor na planiranje saobraćajne funkcije ovakvog kompleksa. Predviđen je ukupni kapacitet od 27.000 m2 brg površine, organizovanih u nekoliko funcionalnih cjelina, i to autobuskog terminala, objekta za održavanje autobusa, i poslovno-trgovačkog centra sa garažom od 250 parking mjesta. Složenost projektnog programa naglašava i potreba fazne izgradnje kompleksa, koja podrazumjeva izgradnju autobuske stanice i pripadajućeg platoa u prvoj fazi, a zatim i objekta poslovno-trgovačkog centra. Posebna pažnja posvećena je putanjama kretanja autobusa, u dolasku i odlasku, kao i onih koji se lociraju na parking ili pripremu za novo putovanje.

Kompleksno saobraćajno rješenje, veliki traženi kapaciteti autobuskih perona i parkinga, te neophodnost fazne realizacije, uslovili su urbanističku postavku kompleksa.

Funkcionalna organizacija naslonjena je na programske zahtjeve velikog broja raznovrsnih korisnika kompleksa. Jasno su definisane i povezane putanje putnika u dolasku i odlasku, pratioca i posjetioca, te korisnika budućeg centra.

Arhitektonska kompozicija projetkovana je u dijalogu dvije osnovne forme, nižeg paralelopipeda stanice, i visočijeg poluobličastog volumena poslovno-trgovačkog centra. Svedena geometrija, dva osnovna materijala – aluminijum i beton, te intezivno ozelenjavanje grade buduću arhitektonsku fizionomiju kompleksa koja treba da bude gradograditeljski čin u razvoju ovog grada. Težnja je da novi kompleks jasno asocira na budući visoko kvalitetan urbani ambijent, i uređen komunalni standard novih djelova Herceg Novog, i da ljekovito djeluje na neuspjele “pejzaže tranzicije” koji uveliko grade sliku ovog djela opštine.