Dom Starih „Grabovac“ – paviljon H

Autori: Nikodin Žižić, Marija Šurbatović, Maja Simonović    
Saradnik: Milić Đerković

Namjena: Starački dom
Površina: 2.859 m2
Godina: 2018.
Lokacija: Risan

Projekat je rađen u okviru Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama – faza II, koji Ministarstvo ekonomije CG realizuje po osnovu ugovora o kreditu i finansiranju, sklopljenog  između Ministarstva finansija CG i Njemačke razvojne banke KfW.

Projektovani objekat maksimalno koristi potencijale lokacije. Koncipiran je kao moderna građevina, sa jasnom funkcionalnom šemom. Tipološka pripadnost je čitljiva, ali nenametljiva. Geometrija je upečatljiva i ekspresivna; fasade su skladnih proporcija i pravilne ritmike.

Prostorna kompozicija formirana je kombinovanjem četiri primarna arhitektonska volumena, diskretno razigrana jednostavnim sekundarnim elementima i detaljima; naglašena diferenciranjem boja i tekstura/materijala i igrom sjenki.

Osnovni udvojeni vertikalni korpus (4 etaže) je u organizacionom smislu klasični dvotrakt, sa planiranim tipskim smještajnim jedinicama na zapadnoj strani – po 10 jednokrevetnih soba sa kupatilom na svim etažama.

U aneksu sa južne strane, spratnosti S + P, projektovana su 4 dvokrevetna veća apartmana, po dva na etaži. Krov je ravan, predviđen za smještaj solarnih kolektora.

Aneks sa istočne strane je, u stvari, ukopani dio objekta u nivou suterena/podruma, čije se krovne površine (ravni krovovi) funkcionalno i vizuelno integrisane u parterno uređenje parcele, sa planiranim popločavanjem kamen-trava i velikim zelenim površinama u ravni ili u žardinjerama.

Spoljašnja organizacija prostora prati projektovanu funkcionalnu šemu objekta. Na zapadnoj i južnoj strani objekta, dvorište je tretirano kao privatna, mirna zona, dok je istočna strana, vezana za restoran i mali atrijum sa amfiteatrom prema suterenu, predviđena za zajedničke aktivnosti, šetnju, odmor i sl. Projekat predviđa i adekvatno povezivanje objekta sa saobraćajnom infrastrukturom, kao i sa ostalim objektima kompleksa JU Dom starih “Grabovac”.