Zlatara AMI

Autor: Srđan Marlović

Namjena: Objekat poslovanja
Površina: 21 m2
Godina: 2017.
Lokacija: Herceg Novi

OPIS

Projektom enterijera zlatare AMI izvedene su intervencije koje su ogolile do tad u potpunosti skrivene elemente izvorne arhitekture objekta koji je u zoni prizemlja jedan od najstarijih sačuvanih objekata na glavnom gradskom trgu. U enterijeru, ali i u sklopu ulaznog portala i južne fasade prezentovana je izvorna struktura zidova (18 vijek), kao i izvorna tavarnica (19. vijek) skrivena iza recentnih slojeva plafona, a koja je nastala nadziđivanjem izvornog objekta mletačke “butige”.

U potpunosti je izvršena rekonstrukcija poda i ulaznog portala. U prostor je inkorporiran savremen, sveden oblikovni i materijalizacioni izraz zasnovan na redukovanom koloritu i jednostavnim linijama, akcentovan autorski osmišljenom rasvjetom čija je uloga “ušniravanje”, odnosno povezivanje istorijskih i savremenih elemenata enterijera.