Pristup izradi planskog dokumenta: Učešće javnosti u planiranju Bloka 5 u Podgorici

Autori: Milica Vujošević, Jelena Rabrenović, Sonja Dragović, Ivan Jovićević

Publikacija
Godina: 2017.
NVO ‘KANA / ko ako ne arhitekt’

Publikacija Pristup izradi planskog dokumenta: učešće javnosti u planiranju Bloka 5 u Podgorici predstavlja rezultate višemjesečnog rada na istraživanju i analizi planiranja i uređenja Bloka 5 u Podgorici, kako sa aspekta planske dokumentacije, tako i sa aspekta učešća javnosti u pitanjima od javnog značaja.

U dosadašnjim procesima izrade planova, građani su, po pravilu, bili najslabije zastupljena strana, kako usljed sopstvene niske svijesti o značaju učešća u odlučivanju o gradskom prostoru, tako i usljed nedovoljnog, najčešće samo formalnog informisanja od strane naručilaca planova. Istovremeno, djelovanje planera-urbanista, svodi se uglavnom na povlađivanje interesima investitora sa jedne strane, i netransparentan odnos prema interesima građana s druge strane. Strukovna udruženja i stručna tijela oglašavaju se veoma rijetko, uglavnom samo onda kada se planiraju radikalne intervencije u prostoru. 

Iako su prethodno učešće javnosti i javna rasprava načelno definisani važećom regulativom, u praksi se ovi procesi ne odvijaju dovoljno transparentno i ne teži se potpunom postizanju konsenzusa među učesnicima sa suprotstavljenim stavovima. Samim tim ni odluke nisu donesene na zadovoljstvo svih učesnika. Anketiranje građana, javne tribine i studije koje su sprovedene u okviru ovog projekta mogu da posluže kao pozitivan primjer načina za uključivanje javnosti. Participacija javnosti u ranim fazama izrade plana i u pitanjima od opšteg interesa neophodno je da postane obavezna praksa naručioca planskog dokumenta, a ne samo slovo na papiru.

Ova publikacija struktuirana je u šest poglavlja koja govore o Bloku 5, planovima za Blok 5 i različitim pristupima planiranju, građanskom aktivizmu i konkretnim aktivnostima na projektu učešća javnosti u Bloku 5. Sedmo poglavlje odnosi se na zaključna razmatranja.

 

PDF: Pristup izradi planskog dokumenta: Učešće javnosti u planiranju Bloka 5 u Podgorici