Poslovni objekat “Kuća maslina” u Starom Baru

Autori: Rifat Alihodžić, Jasmina Salković i Elvira Muzurović

Namjena: Poslovni objekat
Površina: 1087 m2
Godina: 2017.
Lokacija: Bar

KUĆA MASLINA zamišljena je kao centar maslinara Crne Gore: administrativni, edukacioni, ali i kao središte raznih manifestacija od kojih je tradicionalna maslinijada jedna od njih. Locirana je uz Stari grad Bar, među gustim maslinjacima na padini sa vizurama prema moru.

Kroz proces transponovanja mediteranom inspirisane urbane forme željela se stvoriti atmosfera dobrodošlice. Apostrofirajući dodatno zadati cilj, kao centralni motiv postavlja se maslina u dvorištu. Objekat ima unutrašnju urbanu matricu čiju strukturu čine uličice i stepeništa imanentne Starom Baru i mediteranskim naseljima uopšte.

Uvažavajući kontekst umjesto mono volumena izabrana je grupna forma sa primjenom bijelog zida i krova u kombinaciji sa kamenom oblogom.

Sat kula u Starom Baru dobila je svoj pandan na uglu Kuće maslina, čime se želio otvoriti trajan dijalog zatečenih i novih struktura.