Dječji vrtić i jaslice u bloku VI

Autorka: Miroslava Vujadinović

Namjena: Objekat školstva
Površina: 1512 m2
Godina: 2016.
Lokacija: Podgorica

Koncept konkursnog rješenja je nastao kao rezultat dalje razrade projekta dječjeg vrtića i jaslica u Zagoriču koji je kružne forme, sa centralnim atrijumskim prostorom. Povoljniji urbanistički parametri na ovoj novoj lokaciji rezultirali su naprednijim rješenjem gdje se krug razdvaja na dvije elipsoidne forme – sjevernu i južnu, a atrijum dobija funkciju unutrašnjeg centralnog višenamjenskog holskog prostora, sa bočnim i krovnim prirodnim osvjetljenjem i bočnom prirodnom ventilacijom. Ovakav koncept centralnog hola svodi dužinu komunikacija na najmanju moguću mjeru. U južnom elipsoidnom segmentu su smještene radne sobe: vrtića na prizemlju i jaslica na spratu, a u sjevernom, gdje su planirani izdvojeni ulazi vrtića i jaslica, smješteni su službeni, pomoćni i prateći prostori, kao i ekonomski ulaz koji vodi do podrumske etaže.

Posmatranje iz pozicije korisnika – djetetov doživljaj objekta kao mjesta u koje rado dolazi, u kom se lijepo osjeća i koji ostavlja prijatne uspomene, usmjerilo je ka kreiranju objekta zaobljene forme kao drugačijeg od standardnih, kubusnih, sa posebnim akcentom na upotrebu jarkih boja u detaljima obrade enterijera i eksterijera.