Administrativni centar Opštine Petnjica

Autori: Rifat Alihodžić i Elvira Muzurović
Saradnik: Mirza Mulić

Namjena: Administrativni objekat
Površina: 1757.14 m2
Godina: 2017.
Lokacija: Petnjica

Petnjica je najmlađa administrativna jedinica u Crnoj Gori. Disperzivnoj i nesređenoj urbanoj matrici, trebalo je isprojektovati objekat koji će pružati sve administrativne usluge ali i ukazati na moguće pravce u arhitektonskom oblikovanju budućih objekata. Objekat je lociran na vrhu naselja, sagledava se sa većine pozicija što mu daje i simbolički karakter. Urbanističkom postavkom objekta, u obliku slova „L“ formiran je trg. Tako je omogućeno okupljanje građana i razne manifestacije koje korespondiraju sa višenamjenskom salom za vjenčanje u prizemlju, ali i mjesto gdje će se dolaziti, poslije radnog vremena, na razne manifestacije. Razmjera je komponovana pažljivo, sa težnjom da se uklopi u postojeću matricu. Arhitektonsko oblikovanje je odraz transpozicije naslijeđene lokalne arhitekture, nastale simbiozom dinarske i orijentalne kuće. Nju karakteriše kamen, bijeli malter i drvena obloga sa doksatima na fasadi koji daju oblikovni izraz, inače prisutan kod dosta objekata u Polimlju. Koso postavljena drvena obloga dijela fasade, preuzeta je sa drvenog minareta džamije. Masivni bijeli zid ima nepravilan raspored dubokih prozora što asocira na puškarnice koje su bile na kuli srednjovjekovne utvrde grada Bihor. Položaj objekta iznad naselja, formiranje trga ispred objekta, studiozan raspored prozora na objektu omogućili su vizuelni dijalog unutrašnjosti objekta sa naseljem što ostvaruje višestruke relacije novog objekta sa postojećim ambijentom. U tu svrhu je korišten i transponovani motiv kapije, prisutne na avlijama tradicionalnih kuća.